Atasözü ve Deyimlerin Türkçeye Katkısı Nedir

Atasözleri ve deyimler ; anlatımı etkili kılma, söyleneni açıkça, kolay, anlaşılır bir şekilde dile getirme ve bunları yazılı olarak ifade edebilme konusunda çok önemli etkilere sahiptir. Bu anlamda Türkçenin ve Türk kültürünün zenginliğinin en önemli göstergesidir.

Atasözleri ve deyimler; Türkçe öğretiminde dil öğrenme alanları; okuma, yazma ve konuşma eğitiminde, dil öğretiminde vazgeçilmez öneme sahiptir.

deyimler ve atasözlerinin türkçeye katkisi
deyimler ve atasözlerinin türkçeye katkisi nedir

Atasözleri ve Deyimlerin Katkısı

Türkçe eğitimi ve öğretiminde önemli rol oynayan atasözleri ve deyimlerin kültürel değerlerin doğuşundan, yaşatılmasına ve genç nesillere aktarılmasındaki rolleri, atasözleri ve deyimlerin öğretimindeki eksiklikler üzerinde durulmuş, Türkçe öğretimindeki önemi ve işlevleri ortaya konarak, bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçenin eğitimi ve öğretimi, atasözleri, deyimler, dil, kültür aktarımı. 


Atasözünün Türkçemize Katkısı

“Atasözü : Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte sözlerdir.Eski kuşakların denemelerinden kalma yol gösterici, akıl verici yargı ve öğütler gösterir.

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, atalarımız tarafından uzun yaşam deneyimi sonucunda, bilgece birtakım öğüt verici düşüncelerin mahsulü, güzel ve özlü söyleyiş kalıplarına sahip, kesin yargılar bildiren, söyleyeni belli olmayan, anonim geleneksel sözlü kültür ürünleridir diyebiliriz. Her birisinde ayrı bir eğitici unsur taşıyan atasözleri; sade anlatımıyla, keskin zeka ürünü olmasıyla, eğitim -öğretimin vazgeçilmez ögesidir.

Deyimlerin Türkçemize Katkısı

Deyimler de atasözleri gibi kısa özlü sözlü anlatım araçlarıdır. Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir.Deyimlerde de atasözleri gibi gerçek anlamın dışında mecazi anlam söz konusudur. Anonim olma vasfı taşıyan deyimler, atasözleri birlikte bir bütünlük oluştururlar.

Sosyal ve kültürel değerlerin aktarımı noktasında, Türkçemizde atasözleri ile birlikte deyimlerin de önemli bir yeri vardır.Deyimler; bireyin hayal dünyasını zenginleştiren, iyi konuşup iyi yazmasını sağlayan; yazıya canlı, sıcak, içten, samimi bir anlam kazandıran soyut ve mecaz anlam ifade eden kalıplaşmış anlatım ögeleridir.

Yukarıdaki tanımlarda da belirtildiği üzere deyimler; duyguların, düşüncelerin, dile getirilmek istenen fikirlerin aktarımında, ifade edilmesinde atasözleri ile birlikte etkin bir şekilde kullanılan, az sözle çok şey anlatma sanatına katkı sunan, keskin bir zekanın ürünü olan, kalıplaşmış, kısa, özlü, çoğunlukla mastar halinde olan dilin temel ögeleridir diyebiliriz.

Atasözü ve Deyimlerin Türkçeye Katkısı Hakkında

Atasözleri ve deyimlerimiz; sözlü kültür ve sözlü iletişim ile birlikte, yazılı kültür ve yazılı iletişimi besleyen temel kaynaktır. Türkçemizin zenginliklerini yansıtan önemli bir kültür katkısı yapar. Türkçeye katkısında kültürel değerlerin aktarımı noktasında atasözleri ve deyimler, türkçemizin bir parçası olmuştur.
Reklam